คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1389/2550

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1389/2550 นางจำลอง ศุระศรางค์ โจทก์ นางสาวณัฐภัทรา โพธิศิริ จำเลย ป.พ.พ. มาตรา 1367, 1378 ป.วิ.พ. มาตรา 55 ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรจึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การเข้ายึดถือครอบครองย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ใช้ยันรัฐได้ แต่ในระหว่างราษฎรด้วยกัน ย่อมยกการยึดถือครอบครองก่อนขึ้นยันผู้อื่นที่เข้ามารบกวนได้ในขณะเวลาที่ตนยังยึดถือครอบครองอยู่เท่านั้น ดังนั้น กแหล่งที่มา สำนักวิชาการ ศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th/