พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 (Update ล่าสุด 27/03/2545)


24 กันยายน 2527
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 ______________________ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2527 เป็นปีที่ 39 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตแหล่งที่มา ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 101 ตอนที่ 133 วันที่ 28 กันยายน 2527 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106ตอนที่ 74 วันที่ 8 พฤษภาคม 2532 ราชกิจจานุกเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอนที่ 56 วันที่ 9 เมษายน 2533 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 102 วันที่ 24 กันยายน 2535 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 32 ก วันที่ 19 สิงหาคม 2539 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 39 ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 83 ก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 26 ก วันที่ 27 มีนาคม 2545