รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ฉบับที่ 4)


09 พฤศจิกายน 2490
สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ฉบับที่ 4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว __________________ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ตราไว้ และได้ใช้เป็นกฎหมายปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่พ.ศ.2475 และได้มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศใช้เ