สภานิติบัญญัติคืออะไร


07 มิถุนายน 2549
สภานิติบัญญัติ หมายถึง สภาที่ออกกฎหมาย มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปในแต่ละประเทศ